1. Administrator Twoich danych osobowych i sposób kontaktu.

Zbigniew Tarka, ul. Oliwska 2, 03-316 Warszawa, tel. 574 174 373, e-mail: monfol@foliowanieokien.pl

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych powyżej.

2. Zakres i cele przetwarzania przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna.

Statystyki korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: Twój adres IP, lokalizacja, ID i typ urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego, odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz czasu spędzanego na nich. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi: Google Analitics oraz WassUp Real Time Analytics By Michele Marcucci, Helene Duncker, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Rozpatrywanie zapytań, odpowiedzi na pytania. (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Wyświetlanie stron www
Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe zaobserwowane dotyczące Twojego urządzenia końcowego oraz zakończenia sieci (numer IP, inne dane urządzenia)
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na świadczeniu usług i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami. (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Udostępnianie Twoich danych osobowych.

Nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobowych.

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z Serwisu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłaś/-eś sprzeciw.
Podstawa prawna: Art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałaś/-eś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłaś/-eś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłaś/-eś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię odwiedzin.
Podstawa prawna: Art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie,
Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłaś/-eś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: Art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: Art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: Art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: Art. 20 RODO

Swoje prawa możesz realizować przez zgłoszenie żądania wykorzystując dane kontaktowe powyżej.

Jeżeli występujesz do nas z żądaniem spełniamy je niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu). Jeżeli – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ww czasie – poinformujemy Cię o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

6. Pliki cookies.

Nasz Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny.
Wykorzystujemy też Cookies zewnętrzne w celu zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies zewnętrznych to Google Inc z siedzibą w USA).
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
Na naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
Możesz w każdej chwili wyłączyć, ograniczyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: wszystkoociasteczkach.pl

7. Zmiany w polityce prywatności.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.